Zpět do obchodu

Registrace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENí
 • Prodávajícím je Lucie Telecká, se sídlem Korunní 1902/113, 130 00 Praha- Vinohrady, IČO 76358666, e-mail:lucie@leatherutilities.com
 • Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „obč. zák.“).
 •  V případě, že kupující zvolí možnost převzetí zboží a platby za zboží kartou v showroomu prodejce, která se nachází na adrese KVARTÝR, U Vodárny 4, Praha 3, 130 00, kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána v této provozovně prodejce a proto se na ní nevztahují ustanovení obč. zák. o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory. V případě, že během výběru zboží na e-shopu kupující zvolí převzetí zboží a platbu za zboží
  kartou v provozovně prodejce, považuje se to za nezávaznou poptávku koupě zboží, nikoliv za uzavření kupní smlouvy.
 1. KUPNÍ SMLOUVA
 • Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 • Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí ve smyslu ustanovení § 1726 obč. zák. je vyloučeno.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

 • Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 • Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 • Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

— Platba zboží je prováděna bankovním převodem nebo platbou při převzetí.

 1. DODACÍ PODMÍNKY
 • Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
 • a) Zásilkovna s.r.o. b)DPD c) Česká pošta
 • Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že bude cena za zboží hrazena bankovním převodem, zboží bude kupujícímu doručeno do 14 pracovních dnů od připsání částky odpovídající ceně objednaného zboží na účet prodávajícího. Zásilka bude obsahovat objednané zboží.
 • Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou závislé na počtu objednaných kusů (položek).V případě, že kupující objedná 2 kusy zboží nebo méně, náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 110,– Kč. V případě, že kupující objedná více jak dva kusy zboží, činí náklady na dodání zboží 110,– Kč za první dva kusy zboží a 110,– Kč za každý další objednaný kus zboží. V případě, že bude zboží dodáváno na území mimo ČR, k nákladům na dodání zboží, které se vypočítávají způsobem popsaným výše, se navíc připočte částka 150,-Kč.
 • Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 • Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým.
 1. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
 • Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 • Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

  • Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Prodávající dodá zboží kupujícímu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Každý kožený výrobek nabízený a dodaný prodávajícím je originálním kusem. Charakteristickou vlastností kůže je určitá nepravidelnost v její struktuře a zbarvení. V případě takovýchto nepravidelností se nejedná o žádnou vadu výrobku, nebo snížení jeho jakosti.
  • Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními obč. zák.

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  • Do 14 dnů má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
   ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Lucii Teleckou, se sídlem Korunní 1902/113, 130 00, Praha – Vinohrady, email:lucie@leatherutilities.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 1. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Spotřebitel vyplní reklamační formulář, který je ke stažení níže a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy
 1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

— Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese KVARTÝR, U Vodárny 4, Praha 3, 130 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ

— Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 250 Kč.

XII. ODOPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

— Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání
s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

XIII. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

— Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) obč. zák. sděluje prodávající, že
s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 4. 10. 2023

Objednáním zboží z e-shopu nebo zasláním poptávky na koupi zboží kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Zpět do obchodu